Územně plánovací informace

Je pozemek skutečně stavební? A co vše lze na něm postavit? Napojíte se na sítě? Jaké jsou tam další omezení?

Odpověď nabízí sám stavební úřad vydáním územně plánovací informace. O tu lze požádat zdarma, platí jeden rok a vyjasní všechny hlavní otázky při plánování budoucí stavby.

Územně plánovací informace je předběžná informace podle stavebního zákona, o kterou si může požádat bezplatně každý a ze které je zřejmé, co přesně a za jakých podmínek lze na pozemku postavit.

Stavební úřad v územně plánovací informaci uvede: 

  • podmínky využívání území a změn jeho využití zejména na základě územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace
  • podmínky vydání územního rozhodnutí, včetně seznamu dotčených orgánů
  • podmínky vydání územního souhlasu v případech, kdy je možno jím nahradit územní rozhodnutí, včetně seznamu dotčených orgánů

Kdo vydává územně plánovací informaci?

Územně plánovací informaci poskytují orgány územního plánování (krajský úřad, úřad územního plánování, obecní úřad pověřený pro výkon činnosti pořizovatele) a stavební úřad, a to vždy v rámci své působnosti. Pro běžné stavby typu rodinný dům to je místně příslušný stavební úřad.

Kdo může požádat o územně plánovací informaci?

Žadatel (fyzická osoba, fyzická osoba podnikající, právnická osoba) nebo jejich zástupce, kterého tím pověří

Formulář žádosti o územně plánovací informaci

Žádný předepsaný formulář žádosti o plánovací informaci není. Některá města mají vypracovaný vzor formuláře na svých webových stránkách. Pokud ho tam nenajdete, tak vzor vyplněné žádosti o územně plánovací informaci je např.  zde

V žádosti uveďte:

  • jméno a příjmení žadatele a adresu pro doručování,
  • katastrální území a parcelní čísla pozemků, na kterých budete stavět, 
  • druh územně plánovací informace (tedy zda chcete znát podmínky využívání území a změn jeho využití, podmínky vydání územního rozhodnutí nebo podmínky vydání územního souhlasu v případech, kdy je možné jím nahradit územní rozhodnutí),
  • údaje o současném využívání pozemků a staveb na nich,
  • druh, účel a popis vašeho stavebního záměru.
  • Jako přílohu připojte kopii katastrální mapy oblasti s vyznačením požadovaného stavebního záměru a jeho vazeb na okolí (vzdálenosti od hranic pozemku, napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu apod.).

Poplatek

Vydání územně plánovací informace není zpoplatněno

Jaké jsou lhůty pro vydání?

Lhůty pro vydání územně plánovací informace jsou stanoveny zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád (§ 71).  Zpravidla by to mělo být v jednodušších případech do 30-ti dnů.

Doba platnosti a opravné prostředky

Poskytnutá územně plánovací informace platí 1 rok ode dne jejího vydání, pokud v této lhůtě orgán, který ji vydal, žadateli nesdělí, že došlo ke změně podmínek, za kterých byla vydána, zejména na základě provedení aktualizace příslušných územně analytických podkladů, schválení zprávy o uplatňování zásad územního rozvoje a zprávy o uplatňování územního plánu. Proti územně plánovací informaci se nelze odvolat. Je možno požádat o přezkum, žádost se podává u správního orgánu, který územně plánovací informaci vydal. Výsledkem může být její  zrušení, nebo oprava.

Přejít nahoru